นักเรียนสามารถเข้าไปดูเนื้อหาประกอบการเรียน
ใบกิจกรรม และส่งงานในรายวิชาต่าง ๆ โดยคลิกที่รูปภาพของรายวิชาที่ต้องการได้เลยนะคะ 😋

สามารถเข้าไปดูเนื้อหาแผนการสอน สื่อการสอน
และใบงาน/ ใบกิจกรรมในรายวิชาต่าง ๆ โดยคลิกที่รูปภาพของหัวข้อ
ที่ต้องการได้เลยนะคะ 😋